:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง ร
วัน เวลา ส่ง 03 ต.ค. 256214:18:56
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว22983
นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1