:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบประจำของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วัน เวลา ส่ง 04 ต.ค. 256215:05:01
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ ๒๓๐๒๒ ลว. ๔ ต.ค.๒๕๖๒
เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (ตามรายชื่อที่แนบท้ายหนังสือนี้)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2