:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณ กลุ่มจังหวัดฯ 2563 ขั้นกรรมาธิการ
วัน เวลา ส่ง 07 ต.ค. 256208:51:52
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว 2303
1.หวหน้าสำนักงานจังหวัด นภ.
2. ผอ.แขวงทางหลวง นภ.
3. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ
4. โยธาธิการและผังเมือง จ.นภ.
5. ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นภ.

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1