:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากรของหน่วยงาน
วัน เวลา ส่ง 10 ต.ค. 256215:06:47
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว266 ลว 10 ต.ค. 2562
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1