:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 10 ต.ค. 256215:19:38
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว23279 ลว.10 ตุลาคม 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1