:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับอัตราเงินเงินหรือค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.
วัน เวลา ส่ง 10 ต.ค. 256215:23:54
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 267 ลว. 10 ตุลาคม 2562
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1