:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี 2563
วัน เวลา ส่ง 11 ต.ค. 256218:10:47
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว23268
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
12. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานจังหวัดทุกกลุ่มงาน
16.หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดทุกกลุ่มงาน


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1