:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2562
วัน เวลา ส่ง 15 ต.ค. 256216:46:14
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 23324
เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2562
เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1