:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
วัน เวลา ส่ง 18 ต.ค. 256216:51:50
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๕๔๕ ลว. ๑๖ ต.ค.๒๕๖๒
ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้ายฉบับนี้)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2