:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ผ่าน VDO Conference
วัน เวลา ส่ง 22 ต.ค. 256215:25:11
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 279 ลว.22 ต.ค.2562
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1