:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญการประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี
วัน เวลา ส่ง 22 ต.ค. 256215:57:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว23659
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
23. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
24. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
25. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ปสุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
28. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
29.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2