:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2562
วัน เวลา ส่ง 28 ต.ค. 256209:26:58
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.1/ว 23771
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีแนบท้าย)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1