:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดดอยเทพสมบูรณ์ (พระพุทธชยันตี)
วัน เวลา ส่ง 28 ต.ค. 256214:00:50
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว23783
"เรื่อง การบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดดอยเทพสมบูรณ์ (พระพุทธชยันตี)" เรียน 1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
11. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
13. เจ้าอาวาสวัดดอยเทพสมบูรณ์
14. ประธานมูลนิธิพระพุทธชยันตี
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1