:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปมติการประชุม อจร.จ.นภ. ครั้งที่ 2/2562
วัน เวลา ส่ง 28 ต.ค. 256214:37:59
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว.23753
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
10. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค
13. ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
14. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร
15. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านจราจรและขนส่งการพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม
16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
20. ผู้แทนสำนักส่งเสริมระบบขนส่งและจราจรในภูมิภาคสำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
21. ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้แทนแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
23. ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
24. นายอำเภอโนนสัง
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2