:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมี ในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แท
วัน เวลา ส่ง 29 ต.ค. 256215:14:19
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว23789
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๘. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
๑๗. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ
๑๘. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๖. นายอำเภอทุกอำเภอ
๒๗. หัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๙. ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู
๓๐. นายบัวพันธ์ บุญอาจ ศูนย์ปราญช์กสิกรรมธรรมชาติ
๓๑. นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
๓๒. นายสุเมธ วิชัยวงศ์ ศูนย์น้ำเพียงดิน