:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญการประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี 2
วัน เวลา ส่ง 30 ต.ค. 256210:52:46
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว23858
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
7. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1