:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประ
วัน เวลา ส่ง 31 ต.ค. 256210:35:59
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว23958
เรื่อง เชิญประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียน
1. หัวหน้า สนจ.หนองบัวลำภู
2. ท้องถิ่น จ.หนองบัวลำภู
3. พัฒนาการ จ.หนองบัวลำภู
4. เกษตรและสหกรณ์ จ.หนองบัวลำภู
5. วัฒนธรรม จ.หนองบัวลำภู
6. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์ จ.หนองบัวลำภู
8. พาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู
9. เกษตร จ.หนองบัวลำภู
10. นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู
11. ท่องเที่ยงและกีฬา จ.หนองบัวลำภู
12. ศึกษาธิการ จ.หนองบัวลำภู
13. สถิติ จ.หนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3