:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการรวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาหนองบัวลำภูอย่า
วัน เวลา ส่ง 06 พ.ย. 256213:57:18
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/24313
1 ปลัดจังหวัด
2 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
6 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
8 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9 พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
10 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
12 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
13 เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
14 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
15ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
16 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17 วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
18 ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
19 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสิรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1