:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียร
วัน เวลา ส่ง 08 พ.ย. 256214:47:43
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.3/ว 24384
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจัหงวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานจัหงวัดหนองบัวลำภู,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ,ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ สถจ.นภ.,และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถจ.นภ.

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1