:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจเตรียมการจัดงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี
วัน เวลา ส่ง 14 พ.ย. 256210:50:07
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว24665
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
๒. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
๑๑. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
๑๙. นายอำเภอทุกอำเภอ
๒๐. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
๒๒. นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ
๒๓. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง
๒๔. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา
๒๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๒๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
๒๗. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๙. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
๓๐. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1