:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 14 พ.ย. 256216:13:32
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 12274
1.ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
3.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
4.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
5.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ผอ.รมน.จว.นภ.
7.สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
8.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
10.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
12.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
13.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
14.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
16.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
17.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
18.ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู
19.ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
20.ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
21.ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดหนองบัวลำภู
22.ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู
23.ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
24.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
25.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
26.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
27.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
28.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
29.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
30.ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
31.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
32.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
33.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
34.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
35.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
36.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
37.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
38.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
39.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
40.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
41.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
42.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
43.ผอ.สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
44.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
45.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
46.หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
47.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
48.ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
49.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
50.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
51.อุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
52.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
53.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
54.ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
55.บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
56.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
57.ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู
58.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
59.ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
60.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1