:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเช้าร่วมประชุมเวทีชี้แจงความคิดเห็นต่อร่้างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่ง
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ย. 256211:49:18
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ๐๐๓๒/๓๗๑๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหนองบัวลำภู/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู/โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร/วิทยาลัยพิชญบัณฑิต/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง/นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2