:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 19 พ.ย. 256214:22:22
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 24924
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 จังหวัดอุดรธานี
4. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
5. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
11. เรียน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
12. เรียน นายจักรพงศ์ โสนะแสง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3