:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
วัน เวลา ส่ง 19 พ.ย. 256216:14:31
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๖๖๔ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒
ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน(ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้ายนี้)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2