:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงานศูนย์ ศพก.
วัน เวลา ส่ง 20 พ.ย. 256215:09:37
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุดที่ ที่ นภ 0009/ว 2222
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
8. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
11. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1