:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน
วัน เวลา ส่ง 21 พ.ย. 256214:20:23
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 25001
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1