:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดงาน “วันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๖ ปี” ประจำปี ๒๕๖๒
วัน เวลา ส่ง 22 พ.ย. 256213:14:09
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/๒๕๐๙๕
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ,
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , นายอำเภอทุกอำเภอ , ผู้บริหารภาคเอกชน , ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1