:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 22 พ.ย. 256216:29:53
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 25111
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. รอง ผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
14. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
15. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
22. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
23. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
25. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
26. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
27. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฯ
31. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
32. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
33. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
35. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
36. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
37. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
38. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
39. ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
40. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ
41. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
42. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
43. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
44. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฯ
45. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
46. ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดฯ
47. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
48. ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
49. ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
50. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
51. ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ
52. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
53. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
54. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
55. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
56. ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
57. ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
58. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
59. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
60. นายอำเภอทุกอำเภอ
61. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
62. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
63. ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
64. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
65. ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
66. ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
67. ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
68. ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
69. ผอ.โรงเรียนหนองบัววิทยายน
70. ผอ.โรงเรียนพิชญบัณฑิต
71. ผอ.โรงเรียนจริยานุสรณ์
72. ผอ.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
73. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
74. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
75. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
76. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
77. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู
78. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
79. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู
80. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดฯ
81. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองบัวลำภู
82. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาหนองบัวลำภู
83. ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัวลำภู
84. ผู้จัดการธนาคารทหารไทย สาขาหนองบัวลำภู
85. ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหนองบัวลำภู
86. ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนองบัวลำภู
87. ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองบัวลำภู
88. ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
89. ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู
90. ประธานชมรมกู้ภัยนเรศวรหนองบัวลำภู
91. ประธานสมาคมหนองบัวลำภูการกุศล
92. ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู
93. ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1