:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี
วัน เวลา ส่ง 25 พ.ย. 256216:15:47
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 25109
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1