:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 27 พ.ย. 256216:12:39
จาก กอ.รมน.จ.นภ.
ที่ นร5117.16/468
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๑.ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
๒.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย)
๓.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
๔.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
๕.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๖.รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ (๑)
๗.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๙.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๒o.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๕.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๖.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๗.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘.จัดหาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๙.หัวหน้าอุทยานภูเก้า-ภูพานคำ
๓๐.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๑.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1