:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 29 พ.ย. 256213:47:01
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 25409
(ทุกส่วนราชการภายในศูนย์ราชการ และหน่วยงานสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดฯ)
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นภ. /
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นภ. /
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู /
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว /
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ /
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ /
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ /
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู /
เทศบาลตำบลนามะเฟือง/
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู /
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ /
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ /
เทศบาลตำบลนาคำไฮ /
ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู /
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู /
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู /
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม /
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว /
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู /
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู /
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู /
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา /
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก /
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและและการศึกษาตามอัธยาศัย /
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู /
สถานพินิจจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู /
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู /
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น /
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ /
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ /
สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ /
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู /
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู /
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู /
เทศบาลตำบลหัวนา /
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู /
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู /
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู /
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดฯ /
การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู /
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน /
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า /
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู /
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู /
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด /
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู /
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ /
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม /
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ /
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู /
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู. /
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู /
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดฯ /
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ /   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1