:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งแผนดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๓
วัน เวลา ส่ง 02 ธ.ค. 256216:38:47
จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
ที่ นภ ๐๐๐๕/๖๐๐๘ ลว. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๖
๖. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1