:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
วัน เวลา ส่ง 02 ธ.ค. 256216:52:01
จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
ที่ นภ ๐๐๐๕/๖๐๒๘ ลว. ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑
๑๗. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1