:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 03 ธ.ค. 256208:58:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว22506
1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานในสังกัด
2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
12. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
21. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1