:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
วัน เวลา ส่ง 03 ธ.ค. 256209:01:29
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว22504
1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1