:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรม “ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู”ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตาม
วัน เวลา ส่ง 23 ม.ค. 256318:51:14
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว116 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. วัฒนธรรมจังหวัดหนหองบัวลำภู
11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
18. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1