:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้ง
วัน เวลา ส่ง 28 ม.ค. 256309:44:05
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว1217
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายทหาร
5. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
13. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
14. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
18. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
22. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
26. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
27. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
30. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
31. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
32. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
35. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
36. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
37. รองอธิการฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหงหนองบัวลำภู
38. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
39. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
40. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ
41. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู
42. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
43. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
44. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
45. นายอำเภอทุกอำเภอ
46. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
47. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
48. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
49. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
50. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
51. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
52. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
53. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
54. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
55. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
56. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
57. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
58. นายภาสกร บัวศรี (ผู้ประสานงานวิจัยท้องถิ่นศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่นจังหวัดฯ)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1