:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256309:45:15
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1727
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙
4.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นภ. เขต ๑
5.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นภ. เขต ๒
6.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7.ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
8.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2