:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ "ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท"
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256309:01:55
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/1245
ประชาสัมพันธ์ "ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท"
1. ส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2. อำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1