:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256309:11:50
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ 0032/1751
ส่วนราชการประจำศูนย์ราชการ ส่วนราชการประจำจังหวัด (ตามรายชื่อแนบท้าย)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4