:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนอบัวลำภู ประจำปีงบ
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256309:26:54
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๗๘๕ ลว. ๑๐ ก.ค.๒๕๖๓
เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วน


หมายเหตุ แทนหนังสือฉบับเดิมที่แก้ไขแล้ว (ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เวลาประชุม จากเดิม เวลา 13.30 น. เป็นเวลา 13.00 น. จะส่งหนังสือให้ใหม่ นะคะ ขอบคุณค่ะ)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3