:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256309:30:00
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว1870
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1