:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี)ในการตร
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256309:59:02
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 2044
1. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลภู
2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1