:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256309:27:39
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 2045
1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายอำเภอทุกอำเภอ
6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. องค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1