:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256310:38:53
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ 0014.3/ว2098 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ส่วนราชการประจำจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด/ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงานอิสระ/ภาคเอกชน/มูลนิธิ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1