:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256315:27:27
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/๑๙๘๘
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ,นายกค์องการบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารสถานศึกษา,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู,ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) ผู้บริหารองค์การภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1