:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน รุ่นที่ 2/2563
วัน เวลา ส่ง 06 ก.พ. 256309:46:34
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว2194
1. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
5. นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1