:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายไ
วัน เวลา ส่ง 06 ก.พ. 256309:57:55
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/ว2201
(ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) ที่ นภ0019/ว2201 ลว. 5 ก.พ. 63 เรื่อง
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2