:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญชวนหน่วยงานของรัฐเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563
วัน เวลา ส่ง 07 ก.พ. 256310:49:57
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/ว 2031
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4