:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมให้บริการวิชาการในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256310:47:47
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 315
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
8. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
11. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1